Bangkok By Night

นานๆ ทีจะได้ถ่ายรูปตอนกลางคือของกรุงเทพ ก็รวบรวมเท่าที่ถ่ายในปีนี้มาละกันครับ


ถ่ายทีสะพานเชื่อม BTS-BRT ตรงแยกสาธร


สวนลุมพินี อันนี้ใช้ D80 ตั้งถ่าย

สองรูปหลังนี่ถ่ายวันลอยกระทงที่ผ่านมาครับ วันลอยกระทงแบกกล้องกะขาตั้งกล้องไปถ่ายสวนลุมคนเดียว ก็เศร้ากันไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.