Bangkok By Night

นานๆ ทีจะได้ถ่ายรูปตอนกลางคือของกรุงเทพ ก็รวบรวมเท่าที่ถ่ายในปีนี้มาละกันครับ


ถ่ายทีสะพานเชื่อม BTS-BRT ตรงแยกสาธร


สวนลุมพินี อันนี้ใช้ D80 ตั้งถ่าย

สองรูปหลังนี่ถ่ายวันลอยกระทงที่ผ่านมาครับ วันลอยกระทงแบกกล้องกะขาตั้งกล้องไปถ่ายสวนลุมคนเดียว ก็เศร้ากันไป