Happy Birthday to Me

แก่ขึ้นอีกปี ปีนี้วันเกิดตรงกับวันที่แม่ผมที่เขาโรงพยาบาลไปผ่าเนื้องอกได้กลับบ้านพอดี ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดประจำปีนี้เลย \w/

ขอให้มีความสุขทุกท่านครับ

One thought on “Happy Birthday to Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.